Privacybeleid

1. gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene opmerkingen

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt.
gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u
persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming
Zie ons privacybeleid dat onder deze tekst staat.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. Wiens contactgegevens
Zie het gedeelte “Informatie over de verantwoordelijke voor de verwerking” in deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kan bijvoorbeeld het volgende zijn
gegevens die u invoert in een contactformulier.
Andere gegevens worden automatisch of na uw toestemming verzameld bij het bezoeken van de website door onze IT-.
Systemen opgenomen. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. B. Internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de dag
van de paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te kunnen aanbieden. Andere
De gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvangers en het doel van uw
opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om de rectificatie of
verzoeken om verwijdering van deze gegevens. Als u toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking,
u kunt deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst. Bovendien heeft u het recht om te vragen
om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.

Bovendien heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen met betrekking tot deze en andere vragen over gegevensbescherming.

Analyse-instrumenten van derden

Bij een bezoek aan deze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voordat
vooral met zogenaamde analyseprogramma’s.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s is te vinden in de volgende documenten
Privacybeleid.

2. hosting

Wij hosten de inhoud van onze website bij de volgende provider:

Strato

De aanbieder is Strato AG, Otto-Ostrowski-Straße 7, 10249 Berlijn (hierna “Strato”). Als u onze
website verzamelt Strato verschillende logbestanden, waaronder uw IP-adressen.
Voor meer informatie wordt verwezen naar het privacybeleid van Strato:
Het gebruik van Strato is gebaseerd op art. 6, lid 6. 1 lit. f GDPR. We hebben een legitieme
Belangstelling voor de meest betrouwbare presentatie van onze website. Mits een overeenkomstige
Indien om toestemming is verzocht, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 6. 1 lit. a
DSGVO en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot
informatie in de eindapparatuur van de gebruiker (bijvoorbeeld “device fingerprinting”) in de zin van de GVTO. De
Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Job verwerking

Wij hebben een contract over orderverwerking (AVV) voor het gebruik van bovenstaande dienst
gesloten. Dit is een door de wet op de gegevensbescherming voorgeschreven overeenkomst, die
garandeert dat zij de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen zal verwerken in overeenstemming met onze
instructies en in overeenstemming met de GDPR.

3 Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw
persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming alsmede
van dit privacybeleid.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld.
Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Het heden
Privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe
en met welk doel dit wordt gedaan.

Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld communicatie per e-mail) niet
kunnen gaten in de beveiliging vertonen. Volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De gegevensbeheerder voor deze website is:

Gereon Hagenau
Schevenhüttener Str. 20
52355 Düren

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, de controle heeft over
de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.)
beslist.

Opslagperiode

Tenzij binnen dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn is gespecificeerd, worden de volgende gegevens bewaard
Uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de verwerking van de gegevens niet langer van toepassing is. Als u een
rechtmatig verzoek om verwijdering of intrekking van de toestemming voor gegevensverwerking,
worden uw gegevens gewist, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw gegevens te bewaren.
persoonsgegevens (bv. bewaartermijnen op grond van het belasting- of handelsrecht); in de
in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen ophouden te bestaan.

Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming hebt gegeven voor de gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op de volgende manieren
Grondslag van artikel 6, lid 6. 1 lit. a DSGVO of art. 9, lid 9. 2 lit. a GDPR, voor zover bijzondere categorieën van gegevens
overeenkomstig artikel 9, lid 9. 1 DSGVO worden verwerkt. In geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht
persoonlijke gegevens naar derde landen, wordt de gegevensverwerking ook uitgevoerd op basis van art.
49 lid. 1 lit. een GDPR. Voor zover u instemt met de opslag van cookies of met de toegang tot informatie in
uw eindapparaat (bv. via vingerafdruk van het apparaat) wordt de gegevensverwerking bovendien uitgevoerd
op basis van artikel 25, lid 1, van de richtlijn. 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Zijn uw gegevens voor
Indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw persoonsgegevens.
Gegevens op basis van art. 6 lid. 1 lit. b GDPR. Verder verwerken wij uw gegevens, voor zover deze
noodzakelijk zijn voor de nakoming van een wettelijke verplichting op grond van artikel 6, lid 1. 1 lit. c GDPR.
Gegevensverwerking kan ook worden uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6 lid. 1 lit. f
DSGVO vindt plaats. De relevante rechtsgrondslagen in elk afzonderlijk geval worden in de volgende punten besproken.
paragrafen van dit privacybeleid.

Opmerking over de doorgifte van gegevens naar de VS en andere derde landen

Wij gebruiken onder meer hulpmiddelen van bedrijven die in de VS of in andere landen zijn gevestigd.
derde landen die niet veilig zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer deze hulpmiddelen actief zijn, zijn uw
persoonsgegevens worden doorgegeven aan en verwerkt in deze derde landen. Wij wijzen op
dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU.
Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht persoonsgegevens aan veiligheidsinstanties te verstrekken.
zonder dat u als betrokkene daartegen in rechte kunt optreden. Het kan dus niet
Amerikaanse autoriteiten (bv. inlichtingendiensten) om uw gegevens op Amerikaanse servers voor hun eigen doeleinden te gebruiken.
Gegevens verwerken, evalueren en permanent opslaan voor controledoeleinden. Wij hebben gereageerd op deze
verwerkingsactiviteiten hebben geen invloed.

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een
reeds gegeven toestemming te allen tijde herroepen. De rechtmatigheid van de tot de herroeping verrichte handelingen
De gegevensverwerking blijft onaangetast door de herroeping.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen Direct marketing (art. 21 GDPR)

INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING GEBASEERD IS OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F GDPR
ZIJ HEBBEN HET RECHT HET CONTRACT TE ALLEN TIJDE OP TE ZEGGEN OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT HUN BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN.
SITUATIE, BEZWAAR MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS.
DIT GELDT OOK VOOR EEN OP DEZE BEPALINGEN GEBASEERD BEZWAAR.
PROFIELEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD,
RAADPLEEG DIT PRIVACYBELEID. ALS JE TEGEN BENT,
ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, IS HET
TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN.
BEWIJZEN DAT HUN BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN ZWAARDER WEGEN OF DAT DE
DE VERWERKING DIENT VOOR DE HANDHAVING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN
RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 LID 1 DSGVO).
UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECT MARKETING,
U HEBT HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS.
DE BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE RECLAME
DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING, VOOR ZOVER DIE MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME GEPAARD GAAT.
VERBINDING. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS
VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAME (CONTRADICTIO
VOLGENS ART. 21 ABS. 2 GDPR).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Bij inbreuken op de GDPR hebben de betrokkenen het recht een klacht in te dienen bij een
toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun plaats van tewerkstelling
of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht van beroep bestaat onverminderd andere
administratieve of gerechtelijke middelen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst hebben verzameld, in te trekken.
geautomatiseerde verwerking, aan zichzelf of aan een derde in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat.
om overhandigd te worden. Voor zover u verzoekt de gegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke over te dragen
dit zal alleen gebeuren voor zover het technisch haalbaar is.

Informatie, correctie en verwijdering

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht om kosteloos
Informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun oorsprong en ontvanger en de
Doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, recht op rectificatie of wissing van deze gegevens. Voor deze en
voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
U kunt hiervoor te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw persoonsgegevens in ons bezit betwist, hebben wij gewoonlijk tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de herziening hebt u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/wordt uitgevoerd, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.
  • Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen in plaats van verwijdering.
  • Indien u een bezwaarschrift wenst in te dienen op grond van artikel 21, lid 1, onder b). 1 DSGVO, moet een evenwicht worden gevonden tussen uw en onze belangen. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, hebt u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, kunnen deze gegevens – van
opslag – alleen met uw toestemming of voor de bewering, uitoefening of
verdediging van rechtsvorderingen of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon.
rechtspersoon of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie, of
van een lidstaat worden verwerkt.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals
Voor bestellingen of aanvragen die u naar ons als sitebeheerder stuurt, is bijvoorbeeld een SSL- of TLS-verbinding nodig.
Encryptie. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser van
“http://” verandert in “https://” en door het slotsymbool in uw browserbalk.
Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet
door derden kunnen worden gelezen.

4. gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine gegevenspakketjes en worden gericht aan
zal geen schade veroorzaken aan uw terminal. Je wordt ofwel tijdelijk geschorst voor de duur van een sessie
(sessiecookies) of permanent (permanente cookies) opgeslagen op uw eindapparaat. Sessiecookies
worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat
opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.
Cookies kunnen afkomstig zijn van ons (first-party cookies) of van derden (zogenaamde “cookies”). Derde partij
Cookies). Cookies van derden maken de integratie van bepaalde diensten van
Bedrijven van derden binnen websites (bijvoorbeeld cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).
Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde
Website functies zouden niet werken zonder hen (bijv. Bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of het display
van video’s). Andere cookies kunnen worden gebruikt om het gedrag van de gebruiker te evalueren of voor reclamedoeleinden.
worden gebruikt.
Cookies, die worden gebruikt om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om te voorzien in
bepaalde door u gevraagde functies (bv. voor de winkelwagenfunctie) of om de
website (bijv. cookies om webpubliek te meten) nodig zijn (noodzakelijke cookies), worden opgeslagen op
Grondslag van artikel 6, lid 6. 1 lit. f DSGVO, tenzij een andere rechtsgrondslag is vermeld.
De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies die nodig zijn voor de
technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van haar diensten. Verleende toestemming voor de
opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, de
Verwerking uitsluitend op basis van deze toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 DSGVO).
TTDSG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en
Cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten.
en activeer de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser. Bij de
Het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.
U kunt zien welke cookies en diensten op deze website worden gebruikt door dit te volgen
Privacybeleid.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van de
Aanvraagformulier met inbegrip van de contactgegevens die u daar verstrekt voor de verwerking van de aanvraag.
en door ons opgeslagen voor eventuele vervolgvragen. Wij maken deze gegevens niet openbaar zonder uw
Verder toestemmen.
De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6, lid 6. 1 lit. b DSGVO, mits uw verzoek wordt ingediend met
in verband met de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen
is vereist. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang in de
effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (art. 6 lid 1 letter f DSGVO) of over uw
Toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) indien deze is gevraagd; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
herroepbaar.
De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons vraagt ze te verwijderen.
uw toestemming voor het opslaan van de gegevens intrekken of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is.
(bijvoorbeeld nadat de verwerking van uw verzoek is voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen –
met name de bewaartermijnen – blijven onverlet.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag, met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende
(naam, vraag) voor de verwerking van uw verzoek.
door ons opgeslagen en verwerkt. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.
De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6, lid 6. 1 lit. b DSGVO, mits uw verzoek wordt gedaan met
de uitvoering van een contract of de uitvoering van precontractuele maatregelen
is vereist. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang in de
effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (art. 6 lid 1 letter f DSGVO) of op basis van uw
Toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) indien deze is gevraagd; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
herroepbaar.
De gegevens die u ons stuurt via contactaanvragen blijven bij ons totdat u ons vraagt ze te verwijderen.
uw toestemming voor de opslag van de gegevens intrekken of indien het doel voor de opslag van de gegevens niet langer van toepassing is.
(bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen –
met name de wettelijke bewaartermijnen – blijven onverlet.

5. analyse-instrumenten en reclame

WP-statistieken

Deze website gebruikt het analyse-instrument WP Statistics om het bezoekersverkeer statistisch te evalueren. Aanbieder
is Veronalabs, Tatari 64, 10134, Tallinn, Estland(https://veronalabs.com).
WP Statistics stelt ons in staat het gebruik van onze website te analyseren. WP Statistics registreert onder andere
Logbestanden (IP-adres, verwijzer, gebruikte browser, herkomst van de gebruiker, gebruikte zoekmachine)
en acties die websitebezoekers op de pagina hebben ondernomen (bv. klikken en bekijken).
De met WP Statistics verzamelde gegevens worden uitsluitend op onze eigen server opgeslagen.
Het gebruik van dit analyse-instrument is gebaseerd op artikel 6, lid 6. 1 lit. f GDPR. We hebben een
legitiem belang bij de geanonimiseerde analyse van gebruikersgedrag om ons webaanbod te verbeteren
en om onze reclame te optimaliseren. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt het volgende plaats
de verwerking wordt uitsluitend verricht op basis van artikel 6, lid 6. 1 lit. a DSGVO en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover
de toestemming voor de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker
(bijvoorbeeld fingerprinting van apparatuur) in de zin van de GVTO. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

IP-anonimisering

Wij gebruiken WP Statistics met geanonimiseerde IP. Uw IP-adres wordt ingekort, zodat u het kunt zien.
kan niet langer rechtstreeks worden toegewezen.

6. nieuwsbrief

Gegevens nieuwsbrief

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig.
mailadres en informatie waarmee wij kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van de
e-mail adres en ga akkoord met het ontvangen van de nieuwsbrief. Meer
Gegevens worden niet of slechts op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor
de verzending van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.
De verwerking van de in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens vindt uitsluitend plaats op
Grondslag van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). De toestemming voor de opslag van de
gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment.
uw inschrijving intrekken, bijvoorbeeld via de “unsubscribe” link in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde
De herroeping heeft geen gevolgen voor de gegevensverwerking.
De gegevens die u ons verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons bewaard totdat u hierom verzoekt.
opgeslagen door ons of de aanbieder van de nieuwsbrief en wordt na afloop van de nieuwsbrief gewist.
Als u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of als het doel van de nieuwsbrief niet meer bestaat, worden uw gegevens uit de distributielijst van de nieuwsbrief verwijderd. We
behouden zich het recht voor om naar eigen goeddunken e-mailadressen van onze nieuwsbriefdistributielijst te verwijderen in het kader van
ons legitiem belang volgens art. 6 para. 1 lit. f DSGVO om de gegevens te wissen of te blokkeren.
Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.
Nadat u zich hebt afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres bij ons of de
nieuwsbrief dienstverlener kan worden opgeslagen in een zwarte lijst, voor zover dit nodig is om in de toekomst te voorkomen dat
mailings is vereist. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet gedeeld met
andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang in de
Naleving van wettelijke voorschriften bij het versturen van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van de
Art. 6, lid. 1 lit. f GDPR). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd.

U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang.

7. plugins en tools

Google Fonts (lokale hosting)

Deze site gebruikt zogenaamde Google Fonts voor de uniforme weergave van lettertypen, die door Google zijn ontwikkeld.
worden verstrekt. De Google Fonts zijn lokaal geïnstalleerd. Er wordt verbinding gemaakt met de servers van Google
niet plaatsvindt.
Meer informatie over Google Fonts vindt u op
https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google:

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon
House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze
De informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.
De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Wanneer Google Maps is geactiveerd,
Google mag Google Fonts gebruiken voor de uniforme weergave van lettertypes. Op
Wanneer u Google Maps oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in uw browsercache om tekst en
Lettertypes correct weergeven.
Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanwezigheid.
aanbiedingen en in het gemakkelijk vinden van de plaatsen die wij op de website aangeven. Dit vertegenwoordigt
een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1. 1 lit. f GDPR. Mits een overeenkomstige
Indien toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 6. 1 lit. a
DSGVO en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot
informatie in de eindapparatuur van de gebruiker (bijvoorbeeld “device fingerprinting”) in de zin van de GVTO. De
Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie.
Details vindt u hier:
Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: